Mentesülés a munkavégzés szabályai alól 2016

A Munka Törvénykönyvében és a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően a munkavállaló köteles a meghatározott időben a munkáltató által megjelölt helyen, annak rendelkezésére állni. A jogviszony további sajátossága, hogy a rá bízott feladatokat köteles személyesen ellátni. Ha bármilyen jogszabályból, vagy szerződésből eredő kötelezettségének nem tesz eleget, esetleg ezzel anyagi kárt okoz munkáltatójának, akkor kártérítés fizetésére kötelezhető, valamint azonnali hatállyal elbocsátható.

A vonatkozó jogszabály azonban meghatároz olyan eseteket, amikor mentesül a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól, és ezért nem szankcionálható, nem bocsátható el. A következőkben ezeket az eseteket részletezzük.

Keresőképtelenség időszaka kizárólag orvosi igazolással!

Betegség bárkivel előfordulhat, a jogszabály e területen kifejezetten a munkavállaló érdekeit igyekszik védeni. Tény az is viszont, hogy keresőképtelenségét orvosi igazolással kell bizonyítania. Évente tizenöt nap betegszabadság jár a munkavállalónak, ez azonban nem vonatkozik az üzemi balesetekből, vagy foglalkozási betegségből eredő kiesésekre, továbbá a várandósság okozta keresőképtelenség idejére. Összegszerűen a betegszabadság idejére a távolléti díj hetven százaléka jár. Amennyiben a betegszabadságra való jogosultság lejár, tehát éves szinten felhasználta a munkavállaló a tizenöt napot, akkor a továbbiakban táppénzre jogosult, melynek finanszírozásáról azonban már nem a munkáltató köteles gondoskodni.

 

Emberi reprodukciós eljárással kapcsolatos kezelés időtartama

Nem csak a gyermeket váró személyt támogatja a vonatkozó jogszabály, hanem már a gyermekvállalásra való felkészülés időszakát is. 2005. július 3-ától azok a személyek jogosultak munkaidő kedvezményre ennek kapcsán, akik az orvostudomány segítségével szeretnének utódot maguknak. A lombikbébi programban való részvételt azonban orvosi igazolással kell bizonyítani, és a munkavégzés alóli mentesülés konkrétan csak a kezelés időtartamára vehető igénybe. Mivel a munkavállaló kötelezettsége, hogy minden olyan tényt, adatot, információt a munkáltató tudomására hozzon, melyek a munkavégzéssel kapcsolatosak, ezért a mentesüléshez a lombikbébi programról is tájékoztatnia kell a munkáltatót. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy nem hivatkozhat később erre a tényre akkor, ha a munkavégzés hiányosságairól, a munkaidő-kedvezményekről van szó. Ha nem kívánja felfedni ezt az információt, úgy a rendes szabadságával oldhatja meg a kezeléseken történő megjelenést.

Kötelező orvosi vizsgálat ideje

Vannak olyan orvosi vizsgálatok, amelyeken a munkaviszonytól, vagy keresőképtelen állapottól függetlenül kötelezően meg kell jelennie a munkavállalónak. Egyrészt ilyenek a várandósság idején aktuálissá váló vizsgálatok, másrészt az olyan jogszabályban foglalt típusok, mint amilyen a tüdőszűrés. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma is azon az állásponton van, hogy ez utóbbin egészségi állapottól függetlenül meg kell jelennie a munkavállalónak, és ennek érdekében a munkaidő alóli mentesülés is jár neki.

Amennyiben a várandós munkavállaló vizsgálatokon való megjelenéséről van szó, úgy a mentesülés egyik feltétele, hogy ezekre a vizsgálatokra kizárólag munkaidőben legyen lehetőség. Ha tehát a rendelési idő úgy alakul, hogy a vizsgálatot máskor is el lehet végezni, akkor a munkavállaló nem mentesül a munkavégzés alól. A munkából kiesett időre is igaz, hogy távolléti díj illeti meg a munkavállalót.

Betegséggel kapcsolatos vizsgálatok

Gyakran okoz problémás helyzetet az, ha a munkavállalónak többféle orvosi vizsgálaton kell átesnie annak érdekében, hogy diagnosztizálható legyen betegsége, vagy annak lefolyása követhető, ellenőrizhető legyen. Ezekre a vizsgálatokra sok esetben csak munkaidőben kerülhet sor, ilyenkor tehát felmerül a munkavégzés alóli mentesülés. A vonatkozó szabályok értelmében azonban az ilyen vizsgálatok nem minősülnek kötelező orvosi vizsgálatnak, tehát csak akkor van mód a munkavégzés alóli mentesülésre, ha arra keresőképtelenség megállapításával kerül sor.

Munkaidő-kedvezmény szoptató édesanyáknak

Az új Munka Törvénykönyvében azokra az édesanyákra vonatkozóan is rendelkezések jelentek meg, akik a szülést követően rövid időn belül ismét munkába állnak. Számukra biztosítani kell a munkavégzés és a rendelkezésre állás alóli mentesülést a szoptatás idejére, naponta kétszer egy, ikrek esetében kétszer két órára, méghozzá a szoptatási időszaknak számító első hat hónapban. Ilyenkor a munkavállalót távolléti díj illeti meg. A rendelkezés lehetőséget teremt arra, hogy a karrier, a munka terén ne kelljen kiesni az édesanyának azért a teendőkből, mert szoptat.

Véradás ideje

Az emberi élet védelme szempontjából a jogalkotó a véradás idejére is mentesíti a munkavállalót a munkavégzés alól, mégpedig legalább négy órás időtartamra. Mivel a véradáson való megjelenéssel társadalmi érdeket szolgál a munkavállaló, ezért ez a pihenés magától értetődően jár neki. Fontos információ, hogy akkor is megilleti a munkaidő-kedvezmény a munkavállalót, ha ugyan megjelenik a véradáson, de valamilyen kimutatott betegség, esetleg rosszullét meghiúsítja a konkrét véradást.

Hozzátartozó halála

Szintén távolléti díj, és a munkavégzés alóli mentesülés illeti meg a munkavállalót abban az esetben, ha meghal hozzátartozója. Ilyenkor két munkanapon keresztül jár számára a kedvezmény. Természetesen a jogszabály azt is felsorolja, hogy ki minősül hozzátartozónak, így a következők: házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, házastárs egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, testvér, valamint örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő.

Hatósági vagy bírósági felhívás alkalmával

Az állampolgári kötelezettség teljesítése szintén feljogosítja a munkavállalót a munkaid kedvezményre. Bár ezt a szófordulatot az új Munka Törvénykönyve már nem használja, de lényegében a szabályozás nem változott. Fontos azonban, hogy csak olyan esetekben mentesül a munkavégzés alól a munkavállaló, ha munkaidőben tud csak eleget tenni a hatósági, vagy bírósági felhívásnak. Ugyanakkor arra is törekednie kell, hogy a lehető legrövidebb ideig essen ki a munkából, és mihamarabb visszatérjen oda. Tipikusan ilyen eset egyébként az idézés.

Egyes, különös méltánylást érdemlő esetek

Baleset, hirtelen jött betegség bárki családjában előfordulhat, ilyenkor a helyzet megköveteli a személyes jelenlétet, a szükséges ügyek intézését. Ilyen, különös méltánylást érdemlő helyzetekben a munkavállaló mentesíthető a munkavégzés alól, hogy feladatainak eleget tudjon tenni. Hasonlóképp jár akkor is a munkaidő-kedvezmény, ha valamilyen elháríthatatlan ok miatt marad távol a munkavállaló a munkavégzéstől. Tipikusan ilyenek a természeti katasztrófák, a jégeső, a hazánkban is jól ismert rendkívüli havazás, vagy árvíz, továbbá az az eset, ha a munkavállaló balesetet szenved.

Munkavégzés alóli felmentés további esetei

Létjogosultsága van a témában a sztrájkra vonatkozó rendelkezéseknek is. Amennyiben a jogszerű sztrájkban részt vesz a munkavállaló, úgy a munkaidő-kiesés egyúttal mentesülést is jelent, viszont munkabér erre az időre nem jár neki. Munkavégzés alóli felmentés jár továbbá rendes felmondás esetén, munkaszüneti napon, valamint szabadság, betegszabadság, szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság idején is.