A munkavégzés, munkáltatói utasítás megtagadása és következménye

A munkaszerződésben szereplő felek, a munkavállaló és a munkáltató egyaránt jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. Ezek érvényesítése és teljesítése során úgy kell eljárniuk, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható, természetesen szem előtt tartva a jóhiszeműség és a tisztesség elveit. A kölcsönös együttműködés alapján a munkavállalónak minden olyan tényről, adatról és körülményről tájékoztatnia kell a munkáltatót, amely a jogok és kötelezettségek szempontjából lényeges. A munkaidőn túli tevékenységre is igaz, hogy a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amely sértené a munkáltató jogos érdekeit.

A munkaszerződésben foglaltak szerint a munkáltató a megadott helyen és időben köteles megjelenni, méghozzá munkavégzésre alkalmas állapotban, és a munkáltató rendelkezésére állni. Mindezek mellett a munkaköri leírás, az előírások, és a munkáltató utasítása alapján kell végeznie munkáját, együttműködnie munkatársaival, és a Munka törvénykönyvének értelmében a munkakör ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást kell tanúsítania. Sokan felteszik azonban a kérdést, hogy a munkavállalónak akkor is követnie kell-e a munkáltató utasításait, ha azok logikátlanok, veszélyesek, esetleg mások számára kárt okoznak.

A munkáltató fő kötelezettségeként a munkavállaló számára munkát kell, hogy biztosítson, foglalkoztassa őt. Abban az esetben, ha ezt nem valósítja meg, úgy a munkavállaló azonnali hatályú felmondásának lehet helye. Továbbá fontos tudni, hogy ha például anyaghiány, vagy hasonlók miatt a munkavégzés nem valósulhat meg, de a munkavállaló rendelkezésre áll, úgy akkor is munkabért kell számára fizetni, ha konkrét munkát önhibáján kívül tulajdonképpen nem tud végezni. A Munka törvénykönyve ez alól csak egyetlen esetben enged kivételt, amikor elháríthatatlan külső ok tehető felelőssé a foglalkozatás elmaradásáért.

Mikor tagadható meg a munkáltató utasítása?

 

A jogszabály kimond néhány olyan esetet, amikor a munkavállaló minden, rá nézve hátrányos jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja a munkáltató utasításait. Bizonyos esetekben a munkavállaló köteles megtagadni az utasítást, más alkalmakkor lehetősége van megtagadni, és egyes körülmények meglétekor eltérhet az utasítástól. Nézzük, melyek ezek!

  • A munkavállaló köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtásával egyébként közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné más személy egészségét vagy a környezetet. Amennyiben saját egészségét veszélyeztetné a munkavállaló, úgy dönthet arról, hogy megtagadja-e az utasítás teljesítését.
  • Amennyiben az utasítás végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközne, megtagadhatja a munkavállaló annak teljesítését.
  • A munkavállaló eltérhet a munkáltató utasításától, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása tenné szükségessé. Fontos feltétel ebben az esetben, hogy a munkáltató értesítésére nincsen mód. Természetesen előfordulhat, hogy a munkavállaló nem jól méri fel a helyzetet, ám nem vonható felelősségre akkor, ha az utasítástól való eltérés során tanúsított magatartás nem felróható. Ha felróható magatartással élt, úgy felelős, és a munkajogi kárfelelősség szabályai szerint felel. Az is előfordulhat, hogy bizonyos feltételek megléte esetében a munkavállaló munkaviszonya is megszűnhet az utasítástól való eltérés esetében.

Kérhető az írásba foglalás!

A munkáltató utasításának megtagadásával kapcsolatban továbbá egy fontos tényre fel kell még hívnunk a figyelmet. A munkavállaló kérheti, hogy a munkáltató foglalja írásba az utasítást. Amennyiben ennek a kérésnek nem tesz eleget, úgy az utasítás érvénytelennek minősül. Mindez visszavezethető arra, hogy a munkavállaló tevékenységét az írásban kötött munkaszerződés alapján köteles végezni. Ha viszont az írásba foglalás megtagadása ellenére is teljesíti az munkáltató kérését, úgy a későbbiekben már erre a hiányosságra, mint alaki hibára nem hivatkozhat.

Külföldi kirendelés méltánytalansága

A munkaviszony keretein belül az utasítási jog követése, valamint a munkáltató rendelkezésére állás kizárólag akkor számít jogszerűnek, ha ezek a munkaszerződésben foglaltak szerint történik. Speciális esetnek számít, ha külföldi kirendelésre vonatkozik az utasítás. Ekkor a munkavállaló érdekeit méltányos mérlegelés alapján kell a munkáltatónak figyelembe venni, és nem okozhat az utasítás teljesítése aránytalanul nagy sérelmet a munkavállaló számára. A munkajog keretein belül is érvényesül, a joggal való visszaélés tilalma, vagyis az, hogy egy jog- ezúttal az utasítási jog- gyakorlása nem csorbíthatja mások jogos érdekeit, és nem irányulhat az érdekérvényesítés lehetőségének korlátozására.

Abban az esetben például, ha a munkavállaló egészségi állapota, vagy például beteg rokonának gondozása olyan körülményeket teremtenek, amelyek méltánytalanná tennék a külföldi kirendelésnek való eleget tételt, úgy az utasítás megtagadása nem vonhatja magával az azonnali hatályú felmondást. A gyakorlatban azonban sajnos tény, hogy elég keskeny lécen mozog a terület, és a munkaerő-piaci helyzetet, valamint a munkaerő keresletének és kínálatának eltéri struktúráját látva sokan inkább saját érdekeik sérelmével, de vállalják az olyan munkáltatói utasítások elvégzését is, amelyekre egyébként akár a munkaidővel, akár a munkakörrel kapcsolatban nem lennének kötelezhetőek a munkaszerződés alapján.

Munkavállalóként rendkívül fontos, hogy tisztában legyen azzal, nem csak kötelezettségekkel rendelkezik, de jogában áll akár a munkáltató utasítására is nemet mondani. Azt azonban érdemes tudnia, hogy ha ezt nem a megfelelő helyzetben teszi, akkor akár azonnali hatályú felmondással is élhet a munkáltató, méghozzá jogszerűen. Saját jogainak pontos ismeretével elkerülheti az olyan szituációkat, amelyekből hátránya származhat a munkaviszonnyal kapcsolatban. Ne feledje, a vonatkozó jogi ismeretek hozzásegíthetik, hogy ne kerüljön méltánytalanul hátrányos helyzetbe!